Algemene Verhuurvoorwaarden VCB de Lammerenburg,

1. Definities

1.1 Algemene verhuurvoorwaarden “VCB de Lammerenburg” deze Algemene Verhuurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimten(n) , materialen en/of faciliteiten van VCB de Lammerenburg hierna te noemen vereniging culturele belangen Lammerenburg.

1.2 VCB de Lammerenburg gevestigd op Zuidbeekseweg 22 postcode 4386 ND Vlissingen, ons adres via GPS is Zuidbeekseweg 4-b postcode 4386 ND Vlissingen.

1.3 Huurder : diegene met wie VCB  Lammerenburg een huurovereenkomst aangaat.

1.4  Huurovereenkomst een tussen VCB Lammerenburg en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan de VCB Lammerenburg toebehorende ruimte(n) materialen en/of faciliteiten.

1.5 Huurperiode : besproken of vermelde in de ( huur ) overeenkomst, gedurende welke huurder van de VCB Lammerenburg ruimte(n) huurt.

1.6 Ruimte(n) : zalen die de VCB Lammerenburg verhuurt aan derden

1.7 Materialen : inrichting en technische faciliteiten die de VCB Lammerenburg verhuurt bij de zaalhuur.

1.8 Catering : de door de zaalbeheerder en / of VCB de Lammerenburg aangeboden consumpties

voor, tijdens en na activiteiten in de gehuurde ruimte(n)

1.9 Schriftelijk : per aangetekende brief of per e-mail

2.Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door VCB de Lammerenburg in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met de algemene verhuurvoorwaarden van VCB de Lammerenburg.

2.3 VCB de Lammerenburg heeft het recht de algemene verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen

2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website.

2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op onze algemene verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit de VCB Lammerenburg schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in de aanvullende voorwaarden.

3. Huur

3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging  die wordt aangemaakt via de website van de VCB Lammerenburg.

3.2De VCB Lammerenburg verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de aangegeven datum ( data ) beschikbaar.

3.3 Tot het gehuurde behoort / behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld en/ of faciliteiten.

3.4 Een reservering betreft een of meer zalen van de VCB Lammerenburg en eventuele faciliteiten, het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een zaal , de grote zaal is uitsluitend bestemd voor verenigingen en bedrijven, en niet te huur voor trouwpartijen en andere feesten, de VCB Lammerenburg behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken.

3.5 De huurprijs van de “Blauwe zaal “ kunt u vinden in het boekingsgedeelte. 

De “Blauwe zaal “ kan ook worden gehuurd per dagdeel ( ochtend / middag / avond ).  De huurprijs voor een ochtend , middag , avond kunt u vinden in het boekingsgedeelte.  De prijzen zijn inclusief borg, die wordt terugbetaald wanneer de zaal in goede staat en schoon wordt achtergelaten.

Voor het huren  van de grote zaal  “Lammerenburcht “ moeten met de zaalverhuurder in onderling overleg afspraken worden gemaakt .

3.6 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd, voor de “ Blauwe zaal “ is de  aanvangstijd op vrijdag en zaterdag 09:00 uur en eindtijd  24:00 uur.

Voor de maandag t/m donderdag zijn de aanvangstijden ( ochtend 09:00 t/m 12:00 uur / middag 13:00 t/m 17:00 uur / avond 18:00 t/m 23 uur ) .

3.7 Activiteiten door de zaalhuurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en /of aankleding of testen van de apparatuur kunnen bij uitzondering in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van de gereserveerde tijd.

3.8 Voor de buiten de tijd vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.

3.9 Kosten voor de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten van de zaalhuur, materialen en / of faciliteiten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht. Gebruikt de zaalhuurder ruimtes, materialen of catering naast de gemaakte reservering dan brengt de zaalverhuurder deze extra kosten in rekening.

4.0 Wijziging of annulering

4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend via website wijzigen of annuleren.

4.2 Bij annulering een maand voor de datum van de zaalhuur brengt VCB de Lammerenburg  10 % administratiekosten in rekening.

4.3 Bij annulering 7 dagen of minder voor de datum van de zaalhuur wordt 25% van de zaalhuursom  in rekening gebracht.

5.0 Gebruik van gehuurde ruimte(n)

5.1 Huurder dient aanwijzingen van zaalbeheerder, medewerkers van VCB de Lammerenburg en Delta Safe Security  ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.

5.2 Huurder dient zich te houden  aan het door de VCB Lammerenburg vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten  ( max. 85 personen ) per gehuurde ruimte(n).

5.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door de huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder of medewerkers van  VCB de Lammerenburg.

5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en de in het gebouw aanwezige zaken.

5.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze is aangetroffen.

5.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij de beheerder of medewerkers VCB de Lammerenburg te worden gemeld.

5.7 Huurder is voorts gehouden alle rederlijkwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.

5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan de beheerder en / of VCB de Lammerenburg te melden en te vergoeden.

5.9 De VCB Lammerenburg heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

5.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode  in het gehuurde geen licht ontvlambare stoffen, gassen, gevaarlijke en / of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, , tenzij hiervoor met de beheerder of medewerkers VCB Lammerenburg schriftelijke toestemming is verleend.

5.11 Schoonmaak opruimen, herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder, en worden verrekend met het voorschot van € 70,-

5.12 Roken is niet toegestaan in de ruimten van VCB de Lammerenburg.

5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die VCB de Lammerenburg noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de ruimte(n) het geluidsniveau mag niet meer dan 80 decibel bedragen. Het muziekniveau van de vaste geluidsinstallatie  is begrensd op 80 decibel.

5.14 Ramen en buitendeuren dienen ten alle tijden gesloten  te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt, dan wel ten gehore wordt gebracht.

5.15 Het is de huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurders te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.

5.16 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n)

5.17 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of mede huurders binnen de vastgestelde tijden. De eindtijd muziek is 24:00 uur en de eindtijd gebruik zaal is 00:30 uur.

6.0 Catering ( Blauwe zaal )

6.1 Gebruik van extra horeca faciliteiten zijn voor kosten van de huurder.

6.2 Het is de huurder toegestaan zichzelf te bedienen in de bar en keuken, hij blijft in hoofde aansprakelijk voor zijn gasten bij het betreden van genoemde ruimte(n).

6.3 Het is de huurder niet toegestaan ( meegebrachte / meegenomen ) consumpties en / of genotmiddelen te verkopen tenzij hiervoor door de beheerder of medewerkers VCB de Lammerenburg schriftelijk toestemming is verleend.

7.0 Technische faciliteiten

7.1 Wanneer de huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van de VCB Lammerenburg dient dit ten minste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.

7.2 De bediening of verplaatsing van apparatuur van VCB Lammerenburg mag alleen geschieden door de beheerder of medewerkers van de Lammerenburg. Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.

7.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.

7.4 Gebruik van door de huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van de beheerder of medewerkers VCB de Lammerenburg.

7.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

8.0 Betaling

8.1 Rekeningen van de zaalhuur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door de huurder te worden voldaan binnen 3 dagen na de reservering.

8.2 Indien de factuur voor de grote zaal  Lammerenburcht door de huurder niet wordt voldaan is de huurder gehouden buitengerechtelijke kosten en / of incassokosten aan de VCB de Lammerenburg te betalen.

8.3 Geoffreerde prijzen en / of product samenstellingen van de grote zaal  Lammerenburcht zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

9.0 Huisregels

9.1 Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en het vluchtplan en zich dienovereenkomstig te gedragen of daarnaar te handelen. De huisregels en het vluchtplan zijn duidelijk leesbaar opgehangen in de zalen.

10.0 Aansprakelijkheid

10.1 VCB de Lammerenburg is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en / of andere goederen.

10.2 VCB de Lammerenburg draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen of verzekeren daarvan.

10.3 De VCB de Lammerenburg behoud zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat VCB de Lammerenburg aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

10.4 De VCB de Lammerenburg is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders en gebruikers van onze zalen.

10.5 Verhuurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de vereniging Buma / Stemra opgelegde kosten voor de geëxploiteerde muziek en auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte van de VCB Lammerenburg ten gehore heeft gebracht en / of ten gehore heeft doen brengen.

10.6 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) te door of in opdracht van de VCB Lammerenburg te dulden.

10.7 De VCB Lammerenburg zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd in 10.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.

10.8 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en / of gasten, ( zakelijke ) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn welke op enerlei wijze schade toebrengen aan de VCB Lammerenburg.

10.9 indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

10.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.

10.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door de VCB de Lammerenburg zullen op de huurder worden verhaald.

11.0 Overmacht

11.1 De VCB de Lammerenburg is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijke niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de aanvoer van gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoer moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en / of fabrikanten van de VCB Lammerenburg alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen geleden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 De VCB lammerenburg behoud zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VCB lammerenburg gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien VCB Lammerenburg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde  c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11.5 VCB  Lammerenburg aanvaart nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake     ( zaakschade ) door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijd van haar klanten / huurders inzake het ontbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.

11.6 VCB Lammerenburg is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met klant / huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.

12.0 Ontbinding van de huurovereenkomst

12.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

– het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.

-wangebruik door zaalhuurder ( of gebruikers ) van het gehuurde.

– overlast door zaalhuurder ( of gebruikers ) aan andere huurders of omgeving.

– gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door de zaalhuurder aangeboden activiteit(en )

– het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder.

– ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde door zaalhuurder ( of gebruikers )

– 12.2 zaalverhuurder zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

13.0 Toepasselijk recht bij geschillen

13.1 in geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.